frihet fornuft og framskritt Temaområder

signed sealed delivered phrase Lønn

allshare pc software download center I 2018 er lønn Politiets Fellesforbund sin viktigste sak.

stoppe avisen midlertidig 2017 Motiverte og dedikerte medarbeidere, som opplever at lønnsnivået stemmer med det ansvaret og den kompleksiteten politijobben har, er avgjørende for at politiet skal kunne nå de målene samfunnet har satt.

Fokusområde, Lønn

Internt lønnsarbeid

når begynner finnsnes i fest Det er viktig for Politiets Fellesforbund å sikre at organisasjonen til enhver tid har kompetanse i alle ledd for å kunne drive godt lønnsarbeid. Kompetanseutvikling er en av kjernevirksomhetene i forbundet, og det brukes store ressurser på å utvikle de tillitsvalgte til å kunne forvalte hovedtariffavtalen på en måte som sikrer medbestemmelse og innflytelse i politidistrikter, særorgan og forvaltningsorgan.

Lønnsutjevning

sandar cup program For Politiets Fellesforbund er det grunnleggende at lønnsforskjeller som oppstår som følge av fusjon må utjevnes. Lik lønn for arbeid av lik verdi er et grunnleggende prinsipp innenfor et politidistrikt. Politiets Fellesforbund opplever ikke at politidirektoratet er uenige i det, men at man er uenig i hvordan lønnsutjevningen skal finansieres, og hvor fort den skal gjennomføres.

Dårlig lønnsutvikling i politiet

opptil eller opp til Politiets Fellesforbund og politidirektoratet har gjennomført en analyse som viser at lønnsutviklingen i politi- og lensmannsetaten er mindre enn når man sammenligner med staten for øvrig. Hvor stor denne mindrelønnsutviklingen er, og innenfor hvilke områder den gjør seg mest gjeldende er det knyttet noe uenighet til. Det jobbes nå med å få et omforent bilde mellom alle fagforeningene i politiet og politidirektoratet rundt dette.

Lønn i omstilling

rett linje photoshop Vi forventer at regjeringen legger opp til fullfinansiering av nærpolitireformen. Politiet er i omstilling og omstilling koster penger. Investering i de ansatte vil være en viktig faktor i forhold til å få en vellykket reform. Det er en del av den omforente lønnspolitikken at lønnsnivået i etaten må gjenspeile lønnsnivået i staten for øvrig.

Lederlønnspolitikk

the press nyc oi Lederlønnspolitikken i politiet må gjenspeile rollen, oppgavene, belastningen, risikoen, kravet til kompetanse, ansvaret, de psykiske krav og den kompleksitet som lederstillinger i politiet innebærer. Det er Politiets Fellesforbund sitt mål at ledersatsningen i politiet også skal innebære et bevisst og gjennomtenkt forhold til lederlønnssatsning innenfor ledelse på alle nivåer og fagområder.

Forventninger til arbeidsgiver

vikray kar in hindi Politiets Fellesforbund forventer at arbeidsgiversiden har et bevisst forhold til lønnsnivå i politi- og lensmannsetaten. Vi skal rekruttere de beste og samtidig beholde dyktig arbeidskraft. Da er det viktig at lønnsnivået er på et slikt nivå at ansatte anser politietaten som et attraktivt sted å jobbe i et livslangt perspektiv. Et viktig grep er å sørge for at lønnsnivået er på nivå med gjennomsnittet i staten for øvrig.

Nytt lønnssystem i staten

units of alcohol per week Partene var i hovedlønnsoppgjøret i 2016 enige om å se på mulighetene til å utvikle et nytt lønnssystem i staten. Dette arbeidet tas med videre inn i hovedlønnsoppgjøret 2018.

Landsmøtevedtak om lønn:

  1. Landsmøtevedtak fra 2010 vedrørende lønnssaken gjelder fortsatt.
  2. PF skal arbeide mer bevisst for å koble sammen lønn og pensjon i vår fagforenings strategiske arbeid og etablere forståelse i medlemsmassen i forhold til medlemmenes livslønn.
  3. PF skal ha fokus på hvilke lønnsmessige muligheter endring av politiet gir i forhold til å skape et fremtidsrettet lønns- og karrieresystem.
  4. PF skal ha fokus på at lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3. 1c gjennomføres.
  5. PF skal gjennom neste landsmøteperiode lokalt og sentralt arbeide for å stanse mindrelønnsutviklingen for ansatte i politi- og lensmannsetaten.
  6. Innen utgangen av 2019 skal lønnsnivået i politiet minst være på høyde med gjennomsnittet i staten. Politiets Fellesforbund skal jobbe aktivt på alle arenaer som har betydning for lønnsdannelse for våre medlemmer for å nå dette målet innen utgangen av 2019.
  7. Pensjon er en del av våre medlemmers livslønn. Pensjonsbetingelser for alle våre medlemmer skal ha høy prioritet i landsmøteperioden.
  8. Særaldersgrenser er særdeles viktig for Politiets Fellesforbund. Disse må tilpasses ny offentlig tjenestepensjon, for å sikre våre medlemmer dagens livslønn.
  9. Øvrige vedtak som omhandler lønn og pensjon fra tidligere landsmøter erstattes av årets vedtak.

Kontaktpersoner

Roar Fosse

Roar Fosse

cing charles cavalier Forhandlingssjef
Espen Sjeggestad

Espen Sjeggestad

hekling engelsk norsk Forbundssekretær
Arild Hustad

Arild Hustad

mathematics online calculator Forbundssekretær